Положення

ЗАРЕЄСТРОВАНО в Івано-Франківському обласному Управлінні юстиції 22 лютого 2001 року
ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням Президії Івано-Франківської ТПП 28 грудня 2004 року

ПОЛОЖЕННЯ
Про постійно діючий Третейський суд при
Івано-Франківській торгово-промисловій палаті

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності Третейського суду при Івано-Франківській торгово-промисловій палаті (далі - "Третейський суд"). Його місце знаходження в м. Івано-Франківськ, вул. Розумовського, 9. Засновник - Івано-Франківська торгово-промислова палата, яка діє відповідно до Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні", Статуту, зареєстрованого Івано- Франківським обласним управлінням юстиції 24.11.1998р. зі змінами та доповненнями до нього 15.05.2000р., 09.01.2002р., свідоцтво № 1.

1.2. Третейський суд створений відповідно до Закону України "Про третейські суди" та діє відповідно до цього Закону, даного Положення, Регламенту, іншого законодавства України.

1.3. Третейський суд є недержавним, незалежним, постійно діючим, без статусу юридичної особи, підлягає державній реєстрації в обласному управлінні юстиції.

1.4. Спір до третейського суду може бути переданий на розгляд за наявності між сторонами третейської угоди у вигляді третейського застереження в договорі, контракті або у вигляді окремої письмової угоди.

2. Склад, компетенція третейського суду

2.1. Формування складу третейського суду здійснюється в порядку, встановленому Регламентом цього суду і затверджується президією ІФТПП.

2.2. Третейські суди можуть розглядати будь які справи; цю виникають із цивільних та господарських правовідносин, незалежно від того, мають вони чи ні договірний характер, за винятком:
1). Справ у спорах про визнання недійсними нормативних правових актів;
2). Справ у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів, пов'язаних із задоволенням державних потреб;
3). Справ, пов'язаних з державною таємницею;
4). Справ у спорах, що виникають із сімейних правовідносин, крім справ у спорах, що виникають із шлюбних контрактів (договорів);
5). Справ про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом;
6). Справ, однією із сторін в яких є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, державна установа чи організація, казенне підприємство;
7). Інших справ, які відповідно до закону підлягають вирішенню виключно судами загальної юрисдикції або Конституційним Судом України;
8). Справ, коли хоча б одна із сторін спору є нерезидентом України.

2.3. До складу Третейського суду входять:
- голова, заступник голови, третейські судді та секретар. Голова і його заступник організовують діяльність третейського суду виконують функції, передбачені регламентом суду. Вони мають право бути третейськими суддями при розгляді справ Третейським судом.

2.4. Рекомендований список третейських суддів затверджується президією Івано-Франківської ТПП в кількості 7-9 осіб. В Рекомендований список включаються фахівці, які мають відповідну компетенцію та кваліфікацію, а також тривалий стаж роботи за фахом, ділові та моральні якості, необхідні для вирішення справ.

2.5. Рекомендований список знаходиться у секретаріаті Третейського суду, в якому мають бути вказані прізвище, ім'я, по батькові, вік третейського судді, освіта, спеціальність, останнє місце роботи, загальний трудовий стаж і стаж роботи за фахом. Сторони мають право у будь-який час ознайомитись з цим списком у секретаріаті Третейського суду.

2.6. Голова третейського суду та його заступник призначаються Президією ІФТПП із складу третейських суддів. Голова складу суду, по конкретній справі обирається самостійно суддями. Якщо спір розглядається одноособово, такий суддя одночасно є і головуючим. Він організовує роботу конкретного суду та виконує функції, визначені цим Положенням та Регламентом. При розгляді справ, переданих сторонами на вирішення Третейського суду, голова складу Третейського суду по конкретній справі користується тими самими повноваженнями та обов'язками, що й інші третейські судді.

2.7. Якщо третейський суддя юридично або фактично виявиться нездатним виконувати свої функції або з будь-яких приводів відмовляється чи не виконує їх, Президент ІФТПП або збори суддів подають пропозиції про виключення його з рекомендованого списку.

2.8. Повноваження третейських суддів починаються з дня прийняття рішення щодо включення їх до Рекомендованого списку та припиняються по справі відповідно до ст.21 Закону "Про третейські суди". Судді Третейського суду мають бути незалежними та неупередженими при виконанні покладених сторонами та законодавством обов'язків. Вони не можуть бути представниками сторін.

3. Секретаріат суду

3.1. Кількісний і персональний склад секретаріату визначається Президентом ІФТПП, яким здійснюється призначення його працівників та керівника (секретаря).

3.2. Функції секретаріату (секретаря):
- здійснює реєстрацію усієї кореспонденції, що надходить до третейського суду;
- приймає від позивачів письмове звернення до Третейського суду (позовну заяву) та документи, які додаються до нього;
- приймає від відповідачів відзив на позовну заяву та документи, які додаються до неї;
- приймає від сторін узгоджену ними заяву про вибір кількості та кандидатур третейських суддів;
- приймає та реєструє усю іншу кореспонденцію від сторін (документи, докази, доручення тощо), які стосуються предмету розгляду;
- повідомляє Президента ІФТПП про надходження заяв та про необхідність призначення суддів;
- здійснює прямий зв'язок із сторонами, поки суд для розгляду спору не буде сформований;
- здійснює постійний контроль за додержанням суддями та сторонами Положення про Третейський суд, Регламенту, Положення про збори та витрати. Про порушення ними цих положень доповідає Президенту ІФТПП;
- передає судді (суддям) усі документи чи заяви, що надійшли від сторін, як до початку провадження, так і в час розгляду спору;
- зберігає матеріали третейського розгляду, реєструє справи;
- надсилає сторонам усю інформацію, яка їм буде необхідна для своєчасної участі в судді;
- надсилає сторонам ухвали, постанови та письмові розпорядження третейського суду, веде протокол третейського суду, а також висилає сторонам оригінали рішень за умови, що третейський збір та інші витрати повністю сплачено;
- зберігає архів Третейського суду;
- веде облік третейських зборів, що надходять.

4. Третейські збори

4.1. Третейський збір та третейські витрати, крім витрат, які понесені сторонами на оплату правової допомоги, чи будь-яких інших витрат, понесених самими сторонами, визначаються згідно з Положенням про третейські збори та витрати.

4.2 Розмір винагороди суддів та секретаря суду визначає Президент ІФТПП відповідно до Регламенту.

4.3. Сторони, спільно чи окремо кожна сторона, несуть відповідальність перед Третейським судом за оплату всіх третейських зборів до того часу, поки усі вони не будуть сплачені. Будь-який спір щодо сплати третейських зборів розглядається Третейським судом.

5. Самоврядування третейського суду

5.1. Органом самоврядування третейських суддів Третейського суду при Торгово-промислової палаті є збори третейських суддів, які скликаються по мірі необхідності, але не менше одного разу на рік.

5.2. До компетенції зборів третейських суддів відносяться:
- аналіз практики правозастосування при розгляді спорів Третейським
судом;
- питання організації методичної роботи;
- вибір делегатів на Всеукраїнський з'їзд третейських суддів;
- вирішення питання про виключення третейського судді зі Списку третейських суддів;
- надання рекомендацій Президії Торгово-промислової палати щодо включення кандидатур у Список третейських суддів;
- інші питання, які стосуються діяльності третейського суду та внесені до порядку денного зборів третейського суду на вимогу не менше як 1/3 загальної кількості третейських суддів.

5.3. Збори третейських суддів є правомочними, якщо на них присутні не менше 2/3 від загальної кількості третейських суддів.

5.4. Рішення зборів третейських суддів є прийнятими в разі, якщо за них проголосувала більшість із третейських суддів, присутніх на зборах.

5.5. Головою зборів третейських суддів є голова Третейського суду.

6. Зберігання матеріалів справ, розглянутих Третейським судом

Справи, розглянуті Третейським судом, зберігаються протягом 10 років з дня прийняття рішення третейського суду.

7. Підстави та порядок припинення діяльності третейського суду

7.1. Діяльність Третейського суду припиняється у випадку припинення діяльності (ліквідації) засновника Третейського суду - Торгово-промислової палати у встановленому законодавством порядку.

7.2. Діяльність Третейського суду може бути припинена за рішенням Президії Торгово-промислової палати у інших випадках, зокрема, економічної недоцільності    подальшого існування Третейського суду.

7.3. Діяльність Третейського суду припиняється також у випадках прийняття відповідного рішення компетентним органом, зокрема судом, в порядку і на підставах, визначених чинним законодавством.

Найближчі події

лютого 2018
MoTuWeThFrSaSu
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627281234

Митне оформлення

Інтерактивна карта підрозділів митного оформлення в Івано-Франківській області

Карнет АТА - спрощене митве оформлення тимчасового вивезення товарів

Системи безпеки (відеонагляд, сигналізація, контроль доступу), системи опалення (теплі підлога, інфрачервоні обігрівачі)

Facebook

Івано-Франківська торгово-промислова палата